Flagge_NL
 
8 8 3 4 4 5 1 7 0
  1 Cent 2 Cent 5 Cent 10 Cent 20 Cent 50 Cent 1 Euro 2 Euro 2 Euro
Europa
1999 2 1 1 1 2 2 0    
2000 2 1 1 2 2 1 0 2  
2001 2 1 1 1 0 0 1 5  
2002   1     0 2 0 0  
2003 1 2              
2004 1 2              
2005                  
2006                  
2007                  
2008                  
2009                 0 10 Jahre EMU
2010                  
2011     0            
2012